หมวดเครื่องตรวจวัดแก็ส, ก๊าซรั่ว

เครื่องตรวจจับก๊าซ, แก๊ส, ก๊าซพิษ และก๊าซรั่วไหล, เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่ว Gas Leak Detector

เครื่องวัดค่าก๊าซ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซรั่ว แก๊สไวไฟ LPG, NGV, Natural gas ในบรรยากาศแบบพกพา Portable

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ O2, CO, CO2, H2S, LEL, CH2O, HCHO, Refrigerant Leak Detector

  • เครื่องตรวจแก๊สรั่ว LPG, NGV Gas leak detector
  • เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน O2 Meter
  • เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO Meter
  • เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Meter
  • เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde (CH2O or HCHO)
  • เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่ว Refrigerant Leak Detector

 

เครื่องวัดแก็ส แบบ 4 in 1 Multi-gas Detector CO,H2S,O2,LEL

  • แบบชนิดก๊าซเดียว Single Gas
  • แบบชนิดหลายก๊าซ Multi Gas