เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว LPG, NGV, LEL

เครื่องวัดแก๊ส LPG, NGV, LEL
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว > ตรวจจับแก๊ส > เครื่องวัดก๊าซมีเทน (Methane Meter) เครื่องวัดแก๊สรั่ว ตรวจแก๊สรั่ว (Gas Leak Detector) LPG, NGV เครื่องตรวจจับแก๊สหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas), ก๊าซบิวเทน (Butane), ก๊าซมีเทน CH4 

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) คือ ก๊าซชีวภาพชนิดหนึ่ง กำเนิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เป็นเวลานับหลายล้านปี โดยซากพืชซากสัตว์เหล่านี้จะแปรสภาพเป็นก๊าซและน้ำมัน เนื่องจากความร้อนและความกดดันของผิวโลกและสะสมอยู่ในชั้นดินก๊าซธรรมชาติจึงจัดเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง (มีสูตรทางเคมีเป็น CnH2n+2) โดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบด้วยก๊าซมีเทน (Methane, CH4) ประมาณ 70 % ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแหล่งก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่งเป็นสำคัญ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquefied Petroleum Gas (LPG, C3+C4) ประกอบด้วย ก๊าซโปรเพนและบิวเทน เนื่องจากเป็นก๊าซที่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในอุตสาหกรรมและครัวเรือน จึงถูกทำให้อยู่ในสภาพของเหลวบรรจุในถัง เพื่อความปลอดภัยในการใช้และขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นก๊าซที่มีผู้นิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมด้วย 

ก๊าซบิวเทน (Butane, C4) สามารถแยกไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีและพลาสติกบางชนิด เช่น กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์การแพทย์ และยางรถยนต์ ฯลฯ (แต่ปัจจุบันยังไม่มีการแยกก๊าซบิวเทนออกมา) 

ก๊าซมีเทน Methane (CH4) เป็นสารไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวประเภทอัลเคน (alkane) หรือ พาราฟิน (paraffins) ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ก๊าซมีเทน ถูกนำมาใช้อย่างมากสำหรับเป็นก๊าซหุงต้มเพื่อให้ความร้อนในการประกอบอาหาร และใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ต่างๆ ก๊าซมีเทนที่เป็น ส่วนผสมในเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ เมื่อก๊าซมีเทน (CH4) ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (O2) ในห้องเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะเปลี่ยนเป็นก๊าซไฮโดรเจน (H2), ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), และน้ำ (H2O) ที่อุณหภูมิมากกว่า 1,000K 

ก๊าซโปรเพน (Propanne-C3) บางส่วนจะถูกแยกออกมา เพื่อนำมาใช้ผลิตโปรพิลีนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้เช่นกัน เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ที่เรียกว่า Polypropylene ใช้กับอุตสาหกรรมผลิตยางสังเคราะห์ แผ่นฟิล์ม ถุงร้อนใส่อาหาร หรือกระสอบ เป็นต้น
เครื่องวัดก๊าซมีเทน,เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว,ตรวจจับแก๊ส,Gas detector,Methane Meter,เครื่องวัดแก๊สรั่ว ตรวจแก๊สรั่ว,Gas Leak Detector,LPG,NGV,เครื่องตรวจจับแก๊สหุงต้ม,แก๊สธรรมชาติ,เครื่องวัดก๊าซมีเทน,เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว,ตรวจจับแก๊ส,Gas detector,Methane Meter,เครื่องวัดแก๊สรั่ว ตรวจแก๊สรั่ว,Gas Leak Detector,LPG,NGV
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว (Gas Leak Detector)
เครื่อง ตรวจจับแก๊สรั่ว, ตรวจจับแก๊ส, เครื่องวัดก๊าซมีเทน (Methane Meter) เครื่องวัดแก๊สรั่ว ตรวจแก๊สรั่ว (Gas Leak Detector) LPG, NGV, LEL, CH4 เครื่องตรวจจับแก๊สหุงต้ม ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) ก๊าซบิวเทน (Butane) แก๊สไวไฟ, ก๊าซมีเทน (CH4)

Showing all 12 results