เครื่องวัดความขุ่นน้ำ Turbidity Meter

เครื่องวัดความขุ่นน้ำ Turbidity Meter

เครื่องวัดค่าความขุ่นของน้ำ (Turbidity Meter) เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น, Turbidity Meter, เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดค่าความขุ่น, Turbidity Meter, เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดค่าความขุ่น, Turbidity Meter, เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นน้ำ,เครื่องวัดค่าความขุ่น, Turbidity Meter, เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นน้ำ

ความขุ่นของ น้ำ (Turbidity) หมายถึง ความสามารถของน้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้  สิ่งที่ทำให้น้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สารในน้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ โดยปรากฏอยู่ในลักษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน แบคทีเรีย เป็นต้น ความขุ่นมีหน่วยเป็น NTU (Nephelometric Turbidity Units) น้ำธรรมชาติจะมีความขุ่นอยู่เสมอ

  • น้ำใสจะมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 NTU
  • น้ำขุ่นปานกลางมีค่าความขุ่นระหว่าง 25 – 100 NTU
  • น้ำขุ่นมากจะมีค่าความขุ่นเกิน 100 NTU

***ค่ามาตรฐานความขุ่นของน้ำประปา ควรมีค่าไม่เกิน 5 NTU ( อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค )

ค่า ความขุ่นของแหล่งน้ำ: แหล่งน้ำโดยทั่วไปไม่ควรมีค่าความขุ่นเกินกว่า 100 NTU เพราะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชน้ำ นอกจากนี้ จะมีผลต่อระบบการผลิตน้ำประปาที่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับสารเคมีในการ กำจัดตะกอนของน้ำ

ตารางหน่วย และ การแปลงหน่วยความขุ่น (NTU :Nephelometric Turbidity Units)
  JTU NTU/FTU SiO2(mg/L)
JTU 1.0 19 2.50
NTU/FTU 0.053 1.0 0.13
SiO2(mg/L) 0.40 7.50 1.0
Measuremnet unit of Turbidity meter:
FNU ( FormazinNephelometric Units )
  • This unit is mostly used in Europe, similar to NTU but uses different wavelength.
NTU ( Nephelometric Turbidity Units )
  • 1mg of formazin into 1L of water, this is 1 NTU
    • If use formazin to calibrate the meter, it can be NTU = FTU
FTU ( Formazin Turbidity Units )
   • Formazin turbidity, use meter by comparing with Formazin standard solutioin
mg/L of SiO2 = Silica Unit
อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : www.pcd.go.th/contact/FAQs_water.html

Showing all 4 results