เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT

เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT (เครื่องวัดความร้อน Heat Stress Monitor WBGT Index)

*Heat Index ดัชนีความร้อน (WBGT) เป็นดัชนีชี้วัดสภาพความร้อนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นการนำปัจจัยที่มีผลต่อความร้อนที่สะสมในร่างกายมาพิจารณา ปัจจุบันได้มีการใช้ค่า WBGT นี้เป็นค่ามาตรฐานอันหนึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)

  • พารามิเตอร์ที่วัดได้ : ค่า WBGT (ทั้งในร่มและกลางแจ้ง), ค่า GT (อุณหภูมิกระเปาะดำ), ความชื้น, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb), อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point)
  • ปรับตั้งการเตือน WBGT ได้ ถ้าค่า WBGT สูงกว่าค่าขีดจำกัดการเตือนที่ตั้งไว้จะมีเสียงบัซเซอร์ดังขึ้นพร้อมกับจอแสดงผลกระพริบ
  • เหมาะสำหรับการควบคุมและการตรวจสอบกิจกรรมทางกายภาพในบริเวณที่มีอากาศร้อนเพื่อจำกัดความร้อนที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
ระดับความร้อนที่แนะนำสำหรับการทำงานและกิจกรรมทางกายภาพ (ขีดจำกัดการแผ่รังสีความร้อน)
ข้อกำหนดในการทำงานและการพักผ่อน (แต่ละชั่วโมง)เบาปานกลางหนัก
 ทำงานอย่างต่อเนื่อง 30 °C (86 °F) 26.7 °C (80 °F)25 °C (77 °F)
 ทำงาน 75%, พักผ่อน 25% 30.6 °C (87 °F) 28 °C (82 °F)25.9 °C (78 °F)
 ทำงาน 50%, พักผ่อน 50% 31.4 °C (89 °F) 29.4 °C (85 °F)27.9 °C (82 °F)
 ทำงาน 25%, พักผ่อน 75% 32.2 °C (90 °F) 31.1 °C (88 °F)30 °C (86 °F)
 ที่มา : AGGIH 1992 (The American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
มาตรฐานค่าดัชนี WBGT และกิจกรรมทางกายภาพ
WBGTรหัสสีลักษณะกิจกรรม
 < 29.7 °C (<80 °C) สีขาวกิจกรรมทั่วไป, ทำด้วยความระมัดระวัง
 26.7 ~ 29.4 °C (80 ~ 84.9 °F) สีเขียวใช้ดุลพินิจในการวางแผนกิจกรรมทางกายภาพ
 29.5 ~ 31 °C (85 ~ 87.9 °F) สีเหลืองควรตัดกิจกรรมหนักสำหรับคนที่ไม่เคยทำกิจกรรมและคนไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศออก
 31.1 ~ 32.2 °C (88 ~ 89.9 °F) สีแดงควรตัดกิจกรรมหนักสำหรับคนที่ได้รับการฝึกฝนมาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ ในบริเวณที่มีอากาศร้อนออก
 ≥ 32.2 °C (≥ 90 °F) สีดำยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมด
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT เครื่องวัดความร้อน Wet Bulb Globe Temperat  (WBGT)
รายการสินค้า:

แสดง 7 รายการ