เครื่องวัดฟลูโอไรด์ Fluoride

เครื่องวัดค่าฟลูโอไรด์ Fluoride ฟลูออไรด์ Meter

ดัชนีคุณภาพน้ำ : ค่าฟลูโอไรด์ Fluoride ฟลูออไรด์ (F)

ค่ามาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค :
i) เกณฑ์กำหนดสูงสุด (Maximum Acceptable Concentration) : 0.7 มก./ล.
ii) เกณฑ์อนุโลมสูงสุดa (Maximum Allowable Concentration) : 1.0 มก./ล.
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

ที่มา :กรมควบคุมมลพิษ
www.pcd.go.th


 

Showing all 2 results