เครื่องวัดความกระด้างน้ำ Total Hardness Meter

เครื่องวัดความกระด้างน้ำ Total Hardness Meter
เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total Hardness Meter

เครื่อง วัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter,เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter,เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter,เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter,เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ, Total Hardness Meter,เครื่องมือวัดความกระด้าง,Total Hardness PhotoMeter,เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ

ความกระด้างของน้ำ ( Water Hardness )

น้ำ อ่อนน้ำกระด้าง เป็นคำที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ วิธีสังเกตง่ายๆคือน้ำอ่อนเป็นน้ำที่ละลายสบู่ได้ดีและเกิดฟองกับสบู่ได้ ง่าย ไม่มีไคลสบู่เกิดขึ้น เช่น น้ำกลั่น น้ำปราศจากอิออน น้ำฝน ส่วนน้ำกระด้างนั้นจะเป็นน้ำที่ไม่เกิดฟองกับสบู่ หรือเกิดฟองสบู่น้อย และมีไคลสบู่เกิดขึ้น เช่น น้ำคลอง น้ำบ่อ น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำทะเล เป็นต้น น้ำที่มีความกระด้างสูงนอกจากทำให้เปลืองสบู่หรือผงซักฟอกในการซักล้างแล้ว ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อหรือกาต้มน้ำ และมีรสเมื่อใช้ดื่ม  สาเหตุ ที่ทำให้เกิดน้ำอ่อนน้ำกระด้าง คือ ในน้ำมี เกลือคาร์บอเนต เกลือคลอไรด์ และเกลือซัลเฟตของโลหะบางชนิดละลายอยู่ เช่น แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, แคลเซียม คลอไรด์, แคลเซียมซัลเฟต, แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, แมกนีเซียมคลอไรด์, แมกนีเซียมซัลเฟต ซึ่งในน้ำอ่อนจะมีปริมาณสารเหล่านี้น้อยกว่าในน้ำกระด้าง
น้ำกระด้างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยอาศัยสารที่เจือปนเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งได้แก่
 1. น้ำ กระด้างชั่วคราว หมายถึง น้ำกระด้างที่มี แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เมื่อสารทั้ง 2 ชนิดนี้ได้รับความร้อนแล้วจะตกตะกอนและได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยไป
 2. น้ำ กระด้างถาวร หมายถึง น้ำกระด้างที่มีสารต่อไปนี้เจือปนอยู่คือ แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมซัลเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ และแมกนีเซียมซัลเฟต

การวิเคราะห์ความกระด้างในน้ำจะวัดจากความกระด้างทั้งหมดซึ่งเป็นผลรวมของ ค่าความกระด้างชั่วคราวและความกระด้างถาวรเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักการ คือ EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) สามารถสร้างไอออนเชิงซ้อนที่เสถียรกับ Ca2+, Mg2+ และไอออนประจุบวกสองอื่นๆที่เป็นสาเหตุของความกระด้างของน้ำ เมื่อเติม Eriochrome Black T Indicatorในน้ำตัวอย่างที่มีบัฟเฟอร์ pH 10.0+0.1 เติม Eriochrome Black T จะรวมกับ Ca2+, Mg2เกิดเป็นสารเชิงซ้อนสีม่วง (ถ้าไม่มีไอออนของโลหะละลายอยู่จะได้สารละลายสีน้ำเงิน) เมื่อไตเตรทด้วย EDTA Ca2+, Mg2และ ไอออนประจุบวกอื่นๆที่เป็นสาเหตุของความกระด้างของน้ำจะรวมตัวกับ EDTA เป็นสารเชิงซ้อน ซึ่งไม่มีสีและคงตัวกว่าสารเชิงซ้อนแรก โดยจะรวมตัวกับ Ca2+ ก่อน แล้วจึงมารวมตัวกับ Mg2+ เมื่อ EDTA รวมตัวกับไอออนดังกล่าวหมดแล้วจึงไปดึงไอออนโลหะ (Mg2+ ) มาจากสารเชิงซ้อนแรกจนหมดและปล่อย Eriochrome Black T เป็นอิสระ สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าถึงจุดยุติ
                ถ้ารวมความกระด้างทั้งหมดเมื่อคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณต่ำกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่าน้ำนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้างของน้ำดังต่อไปนี้

::ระดับความกระด้างของน้ำ::

ค่าความกระด้างของน้ำแสดงได้ด้วยค่า total hardness ซึ่ง คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (หรือ 1 ส่วนในล้านส่วน, ppm)

ค่าความกระด้างของน้ำ (total hardness)
มิลลิกรัมต่อลิตร ( mg/l  as CaCO3 )

 เกณฑ์ความกระด่างของน้ำ

0-75
น้ำอ่อน
น้ำฝน น้ำกลั่น

75-150
น้ำกระด้างปานกลาง
น้ำประปา

150-300
น้ำกระด้าง

>300
น้ำกระด้างมาก

แหล่งที่มา:
i) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521
ii) ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร
    www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2006/water-hardness-ความกระด้างของน้ำ

Showing all 8 results