การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Terms and Conditions)

1) สินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน

การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวสินค้าเท่านั้น
ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทจะทำการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่ หรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือยกเลิกการรับประกัน*
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจโดยเด็จขาดของบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น

 

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน*

1.1) สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องมีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
1.2) สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
1.3) สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
1.4) สินค้าเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
1.5) การใช้สินค้าผิดวิธี หรือ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมเครื่อง
1.6) สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต Void ฉีกขาด มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมแซม
1.7) ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
1.8) การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่เป็น อุปกรณ์เสริม (accessories) และชิ้นส่วนของอุปกรณ์สิ้นเปลือง และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่, เคส, ซอง, กระเป๋า, ฟองน้ำ, สายไฟ , หัววัด Electrode, ฯลฯ
1.9) สินค้าที่จำหน่ายในราคาพิเศษ หรือสินค้าตัวโชว์

การรับประกันครอบครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภาพถ่าย โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ

 

2) สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเกินระยะเวลาการรับประกัน แล้วพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน แต่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะเข้าเงื่อนไขการซ่อม ตามเงื่อนไขประกันสินค้าหลังการขาย ทั้งนี้สินค้าเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหัก หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตกำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทยินดีดำเนินการ ส่งซ่อม/สั่งอะไหล่/เปลี่ยนอะไหล่ (ตามเงื่อนไขของสินค้า แต่ละประเภท แต่ละแบรนด์) หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม