หมวดเครื่องตรวจวัดแก็ส, ก๊าซรั่ว

เครื่องตรวจจับก๊าซ, แก๊ส, ก๊าซพิษ และก๊าซรั่วไหล, เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่ว Gas Leak Detector

เครื่องวัดค่าก๊าซ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซรั่ว แก๊สไวไฟ LPG, NGV, Natural gas ในบรรยากาศแบบพกพา Portable

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ O2, CO, CO2, H2S, LEL, CH2O, HCHO, Refrigerant Leak Detector

เครื่องตรวจแก๊สรั่ว LPG, NGV Gas leak detector
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน O2 Meter
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO Meter
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Meter
เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde (CH2O or HCHO)
เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่ว Refrigerant Leak Detector

 

เครื่องวัดแก็ส แบบ 4 in 1 Multi-gas Detector CO,H2S,O2,LEL

แบบชนิดก๊าซเดียว Single Gas
แบบชนิดหลายก๊าซ Multi Gas