ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา (Our Customer) บางส่วนที่ไว้วางใจและใช้บริการของเรา 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา มีที้งหน่วยงานภาครัฐ, โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, บริษัทเอกชน,

บริษัทจำกัด(มหาชน),โรงพยาบาล, โรงแรม, มหาวิทยาลัย, องค์กรต่างๆ

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย รายชื่อดังมีตัวอย่างต่อไปนี้