เครื่องวัดก๊าซ CO2

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) เครื่องวัดคุณภาพอากาศ CO2 Meter

คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักถึง เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพของคนทำงาน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารไม่ดี ก็คือการระบายอากาศไม่เพียงพอและการใช้วัสดุสังเคราะห์ตกแต่งอาคาร  ทำให้มีก๊าซและอนุภาคต่าง ๆ วนเวียนอยู่ภายในอาคาร เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรืออนุภาคฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ เป็นต้น

โดยค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศการทำงาน อ้างอิงจากประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดไว้ให้มีค่าไม่เกิน 5,000 ppm ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม http://www.oshthai.org/cmslite/download/pdf/3environchem.pdf ที่มาข้อมูล : http://oshthai.labour.go.th/legisra_labour.aspx

ค่ามาตรฐานที่แนะนำ ควรอยู่ประมาณไม่เกิน 1,000 ppm ที่มาข้อมูล : http://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_air_quality

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,เครื่องวัดคุณภาพอากาศ,Carbon Dioxide, CO2 meter, เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,เครื่องวัดคุณภาพอากาศ,Carbon Dioxide, CO2 Meter

 CO2 Levels Chart
 CO2 Levels  Exposure Effects
 250 ~ 350 ppm  Background (normal) outdoor air level.
 350 ~ 1,000 ppm  Typical level found in occupied spaces with good air exchange.
 1,000 ~ 2,000 ppm  Level associated with complaints of drowsiness and poor air.
 2,000 ~ 5,000 ppm  Level associated with headaches, sleepiness, and stagnant, stale, stuffy air.
Poor concentration, loss of attention, increased heart rate and slight nausea may also be present.
 > 5,000 ppm  Exposure may lead to serious oxygen deprivation resulting in permanent brain damage, coma and even death.

 

Showing 1–12 of 35 results