เครื่องวัดแสง Lux meter

เครื่องวัดแสง Lux meter

เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดความเข้มของแสง Digital Lux Meter, Lux Meter, Light Meterเครื่องวัดแสง หรือเครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter) คือเครื่องมือวัดระดับความสว่างของแสงในบริเวณนั้นๆ เพื่อตรวจสอบแสงสว่างภายในอาคาร บริเวณที่ปฏิบัติงาน เช่น สายงานการผลิตในโรงงาน หรือ ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งต้องให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ความปลอดภัยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ความเข้มแสงและปริมาณแสง:

ความเข้มของแสง Light Intensity สามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงเทียน lumen lux แรงเทียน หรือ candle power มีหน่วยเป็น cd หรือ candle 1 cd หมายถึง เมื่อเราเอาแหล่งกำเนิดแสง มาวางไว้ที่กลางวัตถุทรงกลม มีรัศมี 1 ฟุต ในพื้นที่ 1 ตารางฟุตนั้น จะวัดความสว่างได้เท่ากับ 1 ฟุต-แคนเดิล ( 1 fc or หรือเท่ากับ 1 lumen/ ft2 ) อาจเรียกย่อว่า 1 lumen (lm) นั่นคือ ในพื้นที่ทรงกลม 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 lumen

  • Lumen เป็นการวัด flux หรือ ว่ามีพลังงานแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดนั้น ๆ เท่าไหร่ ในเวลาหนึ่ง ๆ ( วัดเฉพาะแสงช่วงสายตามองเห็น ไม่ใช่พลังงานทั้งหมด )
  • Lux เป็นการวัด illumination หรือ ความส่องสว่าง (  flux คือ พลังงานแสงที่ออกจากจุดกำเนิด แต่ illumination เป็นพลังงานแสงที่ตกกระทบตัวพื้นผิว)

หากต้องการแปลงหน่วยก็สามารถแปลงได้ง่าย ๆ คือ

1 fc ( foot-candle) = 1 lumen / ft2
1 fc = 1/10.76 lumen / m2 หรือ lux
1 fc = 0.09 lux
1 lux = 10.76 fc = 10.76 lm/ft2

ปริมาณแสง
หน่วยการวัดปริมาณแสงที่นิยมใช้ในงานวิศวกรรม คือ การวัดในรูปของเส้นแรงของแสง ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูเมน (Lumen)  และ หน่วยที่แสดงการส่องสว่าง หรือความสว่างจะใช้หน่วย ลักซ์ (Lux) ซึ่งเป็นค่าเส้นแรงของแสงที่ตกบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร นั่นคือ

Lux = Lumen/m2 = lm/m2

ฟลักซ์ส่องสว่าง ( Luminous Flux ) คือ ปริมาณแสงที่ออกมา หน่วยเป็นลูเมน Lumen
ความเข้มแสง ( Light Intensity ) คือ ความเข้มแสง หน่วยเป็นแรงเทียน Candela, 1 ฟุตแคนเดิล (FC) = 10.764 ลักซ์ (Lux)
ค่าความสว่าง ( Luminance ) คือ ค่าความสว่าง หน่วยเป็น Cadela per m2 (cd/m2)

โดยการบอกค่าปริมาณแสงที่ออกมาจากหลอดใดๆ ก็จะบอกเป็นค่าลูเมน เช่น  หลอดฟลูออเรสเซนต์สี Cool White 36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 3,000 ลูเมน  หลอดฟลูออเรสเซนต์สี Day Light 36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 2,700 ลูเมน ฯลฯ ประสิทธิภาพของหลอดไฟ จะพิจารณาจากเส้นแรงของแสงที่ออกมาจากหลอดต่อกำลังวัตต์ของหลอดไฟ บางครั้งเรียกว่า Efficacy มีหน่วยเป็น Lumen/Watt เช่น  หลอดไส้ มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 15 Lumen/W.  หลอดฟลูออเรสเซนต์ Cool White มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 80 Lumen/W.

ค่าความเข้มแสงสว่างในสถานที่ หรือสถานประกอบการ ที่เหมาะสมดังนี้

ที่มา : http://www.cpe52.com/viewthread.php?tid=759

Showing 1–12 of 45 results