เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น (Hygro-Thermometer)

อุณหภูมิ (Temperature)
คือการวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของอนุภาคในสสารใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับความร้อนหรือเย็นของสสารนั้น จุลภาคทางฟิสิกส์เชิงสถิติ อุณหพลศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับการวัดในเชิงมหภาค ดังนั้นคำจำกัดความอุณหภูมิในเชิงอุณหพลศาสตร์ในเบื้องแรก ซึ่งกำหนดขึ้นโดย   ลอร์ดเคลวิน จึงระบุเกี่ยวกับค่าตัวแปรต่างๆ ที่สามารถตรวจวัดได้จากการสังเกต ส่วนฟิสิกส์สถิติจะให้ความเข้าใจในเชิงลึกยิ่งกว่าอุณหพลศาสตร์ โดยอธิบายถึงการสะสมจำนวนอนุภาคขนาดใหญ่ และตีความพารามิเตอร์ต่างๆ ในอุณหพลศาสตร์ (เชิงมหภาค) ในฐานะค่าเฉลี่ยทางสถิติของพารามิเตอร์ของอนุภาคในเชิงจุลภาค

ความชื้นสัมพัทธ์  (Relative  Humidity)
ระดับความแห้งและความชื้นของอากาศเรียกว่า ความชื้น (Humidity) ค่าความชื้นมี  2 แบบ คือ ค่าความชื้นสัมบูรณ์ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ มวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตรหนึ่งหน่วยเรียกว่า ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute  humidity) มีหน่วยเป็นมวลของไอน้ำต่อปริมาตรอากาศ (g/m3)  ซึ่งก็คือความหนาแน่นของไอน้ำ (vapour  density)  ในอากาศขณะนั้น

ค่าความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นอิ่มตัวของ ไอน้ำ ณ. อุณหภูมิขณะนั้นเรียกว่า ความชื้นสัมพัทธ์ นั่นคือ

ความชื้นสัมพัทธ์ = (ความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศ x 100%) / ความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำ ณ อุณหภูมิเดียวกัน

ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือ 100% ณ. ความชื้นสัมพัทธ์นี้ น้ำในวัตถุจะไม่ระเหยออกมาอีก ในช่วงฤดูร้อนความชื้นสัมพัทธ์จะสูงถึง 90% ในขณะที่ฤดูหนาวอาจลดต่ำลงกว่า  40 % ความชื้นสัมพัทธ์ที่พอเหมาะอยู่ราว  60-70 %  หากสูงกว่านี้เราจะรู้สึกว่าอากาศชื้นและอบอ้าวเหงื่อแห้งช้า แต่ถ้าต่ำกว่านี้เราจะรู้สึกว่าผิวแตกแห้งคัน  และไม่สบายตัว

Wet Bulb Temperature คือ อุณหภูมิกระเปาะเปียก มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส ที่วัดความชื้นสัมพัทธ์ที่ 100% ในสภาวะที่อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงจนเกิดเป็นหยดน้ำ

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) อุณหภมิเวตบัลบ์โกลบ เป็นดัชนีวัดสภาพความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทางาน (มีหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮท์) ซึ่งได้นำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความร้อนที่สะสมในร่างกายมาพิจารณาได้แก่ ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายขณะทำงานและความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ซึ่งความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทำงานถูกถ่ายเทมายังร่างกายได้ 3 วิธี คือ การนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน

Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Showing 1–12 of 70 results