หมวดเครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
หมวดเครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

Clamp meter  แคลมป์มิเตอร์
Earth Ground Resistance Test เครื่องวัดความต้านทานดิน
Electrostatic Field Meter เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิต
Insulation Resistance  เครื่องวัดความเป็นฉนวน
Ionizer Air Gun ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ แอกัน
Multimeter  มัลติมิเตอร์
Milliohm Meter  มิลลิโอห์มมิเตอร์
Phase Analyzer เครื่องวัดลำดับเฟส
Surface Resistance Meter  เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว