แคลมป์มิเตอร์ Clamp meter

แคลมป์มิเตอร์ Clamp meter
เครื่อง วัดแคลมป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์, Digital Clamp Meter,แคล้มป์มิเตอร์, แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์ (Clamp meter),Digital Clamp Meter, คลิปแอมป์, แคลมป์มิเตอร์, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์คืออะไร, แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล, เครื่อง วัดแคลมป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์, Digital Clamp Meter,แคล้มป์มิเตอร์, แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์ (Clamp meter),Digital Clamp Meter, คลิปแอมป์, แคลมป์มิเตอร์, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์คืออะไร, แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล

Clamp-On Meter

แคลมป์มิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ซึ่งจะใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น เช่น มัลติมิเตอร์แล้ว เมื่อจะวัดกระแสไฟฟ้า ก็จะต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์นั้นทั้งในขณะก่อนและหลังจากการวัดค่าเสร็จ

แคลมป์มิเตอร์ Clamp meter แบ่งตามประเภท :