เครื่องวัดความเค็ม Salinity

เครื่องวัดความเค็ม Salinity

เครื่องวัดความเค็ม (Salinity meter) เครื่องวัดความเค็มของน้ำ – วัดความเค็ม น้ำทะเล
ค่าความเค็มของน้ำ: ปกติแหล่งน้ำจะเริ่ม มีรสเค็มที่ระดับความเค็มประมาณ 0.5 ppt ซึ่งเริ่มไม่เหมาะจะนำมาใช้เพื่อการประปา ขณะที่ความเค็มประมาณ 1 ppt ไม่เหมาะจะนำมาใช้เพื่อการชลประทาน นอกจากนี้ ค่าความเค็มมีค่าเกินกว่า 7 ppt จะไม่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงและการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำจืด

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ     www.pcd.go.th/contact/FAQs_water.html

 เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน, เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, Salt meter, เครื่องวัดความเค็มน้ํา, เครื่องวัดความเค็ม น้ำทะเล,เครื่อง วัดความเค็มของน้ำ, เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน, เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, Salt meter, เครื่องวัดความเค็มน้ํา, เครื่องวัดความเค็ม น้ำทะเล,เครื่องวัดความเค็มของ น้ำ

  • ppm (Parts per million)
  • ppt (Parts per trillion)

Concentration conversion table

ตารางเปรียบเทียบหน่วย

Showing all 9 results